Organisatie en werkwijze

De faunabeheereenheid (FBE)

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in artikel 8 (en verder) van de Omgevingswet genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE bestaat uit de deelnemende partijen.

In de Wet Natuurbescherming zijn de regels voor faunabeheer vastgelegd, waaronder ook de jacht valt. Het Ministerie van Economische Zaken stelt landelijke regels vast voor de uitvoering van faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer dient te voldoen.

Faunabeheerplan

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan op voor het beheer van populaties van in het wild levende dieren en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen deze voor aan Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. In bijzondere gevallen heeft dat eveneens betrekking op de uitvoering van de jacht.

Regelgeving

Op basis van het faunabeheerplan stellen Provinciale staten en Gedeputeerde staten verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van het faunabeheer. Deze regelgeving is gebonden aan de Wet Natuurbescherming, en aan de landelijke regels die door het Ministerie van Economische Zaken worden vastgesteld. FBE’s zien vervolgens toe op de uitvoering van het faunabeheerplan, door daartoe gemachtigde organisaties zoals jachthouders, grondeigenaren, grondgebruikers, en terreinbeheerders.

FBE’s werken samen met de wildbeheereenheden(WBE’s) in hun provincie, waarin jachthouders en andere uitvoerders zijn verenigd. Deze uitvoerders worden ondersteund door belangenorganisaties (KJVNOJGVHR).

Landelijk zijn er 14 FBE’s actief. U vindt alle informatie over deze FBE’s op de contactpagina.

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Overijssel