Partners

De volgende organisaties participeren in de FBE Overijssel:

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.

LTO Noord

Ruimte voor agrarische ondernemers LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders, door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur&landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om natuur&landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor natuur&landschap.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, in totaal 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.

De Jagersvereniging

De Jagersvereniging is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar diersoorten en geeft adviezen aan de 300 lokale jagersverenigingen. In haar werkwijze staat het streven naar biodiversiteit centraal, waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

NOJG

De NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) staat voor een deskundige en weidelijke uitoefening van duurzame jacht en faunabeheer en bevordert een respectvol handelen van haar leden ten opzichte van mens en dier.

Vereniging Het Ree

De Vereniging Het Ree is een natuurbeschermingsorganisatie die conform haar doelstelling streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën (Capréolus capréolus) en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën.

Natuur en Milieu Overijssel

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken en waar inwoners van Overijssel nu en in de toekomst kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Nederlandse Melkveehouders Vakbond

De NMV is een belangenorganisatie binnen de Nederlandse melkveehouderij.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is belangenbehartiger en uitvoerder voor en door Nederlandse varkenshouders.

Landelijke partners

Informatie over de landelijke FBE-partners vindt u op de centrale FBE-site.