Wij zijn FBE Fryslân

FBE Fryslân is een door Provincie Fryslân erkend samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers namens terreinbeherende organisaties, verenigingen van agrariërs, verenigingen van jachtaktehouders, Het Friesch Grondbezit en het Kollektiven Beried Fryslân. Deze afgevaardigden vormen samen met een onafhankelijke voorzitter en het secretariaat het bestuur van FBE Fryslân.

FBE Fryslân is een onafhankelijke stichting en streeft naar een efficiënte en planmatige uitvoering van het faunabeheer in Friesland.

fbe friesland logo

Samenstelling bestuur FBE Fryslân

De volgende leden hebben zitting in het bestuur van FBE Fryslân:

 • C. (Tineke) Schokker-Strampel, onafhankelijk voorzitter;
 • D. (Dirk) Rota namens terreinbeherende organisaties;
 • H.H. (Henk) de Bruin namens verenigingen van jachtaktehouders;
 • P.T. (Philip) Kramer namens verenigingen van agrariërs;
 • R. (Reinhart) van Norel namens Het Friesch Grondbezit (HFG);
 • H. (Hans) Kroodsma namens Kollektivenberied Fryslân.

Het bestuur wordt ondersteund door:

 • F. (Robbert) de Vries, contactpersoon projecten;
 • P. (Peter) de Vries, secretaris;
 • M. (Miranda) Lammerts, ondersteuning secretariaat.

Wat doet FBE Fryslân?

FBE Fryslân houdt zich voor de gehele provincie Friesland bezig met het monitoren van de omvang van in het wild levende inheemse dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast die wordt aangericht door diersoorten. Dit kan schade zijn aan landbouwgewassen, aan andere faunasoorten – waaronder vee -, aan bossen of aan bedrijfsmatige visserij en wateren. Bij overlast valt te denken aan geluids- en stankoverlast of aan verkeersongevallen en bijna-aanrijdingen.

In faunabeheerplannen legt FBE Fryslân per diersoort of diergroep richtlijnen voor faunabeheer, schadebestrijding en de jacht vast. Daarnaast heeft FBE Fryslân een ondersteunende, adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van het faunabeheer dat in de faunabeheerplannen beschreven staat.

Lees hier welke werkzaamheden FBE Fryslân o.a. verricht:

 • monitoren van de wildstand van in het wild levende diersoorten en populaties;
 • coördineren van de jaarlijkse diersoortentellingen;
 • in beeld brengen van de door diersoorten en populaties veroorzaakte schade en overlast;
 • onderzoeken van dilemma’s waarbij (beschermde) diersoorten betrokken zijn;
 • opstellen van faunabeheerplannen per diersoort of groep dieren;
 • informeren, adviseren en ondersteunen van beheerders, grondgebruikers, jagers, burgers, overheidsinstanties en overige belanghebbenden met betrekking tot faunabeheer en de bestrijding van faunaschade;
 • machtigen van wildbeheereenheden en jachtaktehouders voor het beheren van de wildstand;
 • machtigen van grondgebruikers voor het bestrijden van faunaschade;
 • erop toezien dat het faunabeheer volgens de vastgestelde faunabeheerplannen wordt uitgevoerd;
 • periodiek evalueren en actualiseren van de faunabeheerplannen.

De taken van een FBE zijn tevens terug te vinden in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming.

Ter verduidelijking van de scheidslijnen binnen het faunabeheer, geven wij hieronder aan welke taken niet tot het takenpakket van FBE Fryslân behoren.

 • FBE Fryslân houdt zich niet bezig met het maken van faunabeleid. Dit is voorbehouden aan Provincie Fryslân.
 • FBE Fryslân handelt geen schades af. Een grondgebruiker dient bedrijfsmatige schade (faunaschade) te melden via het SRS-systeem. Via de website van BIJ12 zijn de voorwaarden en instructies voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de schade terug te vinden.
 • FBE Fryslân betaalt geen tegemoetkomingen uit. De grondgebruiker regelt de tegemoetkomingsaanvraag via MijnFaunazaken, het online portaal van BIJ12 voor de registratie en afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade. Als de aanvraag van de grondgebruiker aan alle voorwaarden voldoet, schakelt BIJ12 een onafhankelijk taxatiebureau in om de schade te beoordelen. Aan de hand van het taxatierapport en de door de grondgebruiker aangeleverde informatie neemt BIJ12 een besluit over de tegemoetkomingsaanvraag. Bij een positief besluit wordt de tegemoetkoming door BIJ12 aan de grondgebruiker uitgekeerd.

 

Actuele zaken

FBE Fryslân werkt momenteel hard aan het verkrijgen van meer data ter onderbouwing van haar faunabeheerplannen. Dit kunnen we niet alleen. Een goede registratie van gegevens in de SRS- en FRS-systemen < LINK NAAR INFO SRS EN FRS > blijft essentieel. Nieuw is dat particulieren tegenwoordig ook bij
FBE Fryslân terechtkunnen voor het melden van schade en overlast door diersoorten. Wij verzamelen alle data en zorgen voor de uitwerking van alle gegevens. Daarbij zetten wij in op de weergave van data op kaartmateriaal, op snellere informatieverwerking en op het optimaliseren van de tellingen.

Het lijkt mij een toegevoegde waarde om aan te geven waar we verder mee bezig zijn. We kunnen hier ook enkele projecten uitlichten en inzoomen op De Fryske Guozzenoanpak en wat er zoal aan bod komt in het Olterterpoverleg. Is dit wenselijk? Dit maakt ons werk wel minder abstract voor derden, maar hierbij moeten we ons wel realiseren dat er input en onderhoud nodig is om dit ook echt actueel te houden. Willen we dit?