Nestbehandeling overzomerende grauwe gans

Uit de schadecijfers van BIJ12 (Faunazaken) blijkt, dat de grauwe gans de grootste schadeveroorzakende soort is in Nederland en ook in Overijssel.

Om de toenemende aantallen en daarmee ook de toenemende schadeontwikkeling van de grauwe ganzen te beperken, worden de eieren van de (overzomerende) grauwe ganzen behandeld met maisolie, zodat deze niet uitkomen.

Naast landbouwschade veroorzaakt de overzomerende grauwe gans ook schade aan de natuur. Door overbegrazing van oevervegetaties en rietlanden zorgen ze voor afname van leefgebieden van kwetsbare soorten zoals de roerdomp, de grote karakiet en de purperreiger.

Een drone brengt de nesten in kaart

In 2021 is, bij de uitvoering van het nestbeheer van de overzomerende grauwe ganzen, voor het eerst een drone ingeschakeld.

De drone brengt de nesten in kaart, waarna de medewerkers van de terreinbeherende organisaties, samen met enkele vrijwilligers van de WBE of afdeling LTO, de nesten – met behulp van Google Maps – eenvoudig kunnen traceren en behandelen. De inzet van de drone hiervoor, was zeer succesvol.

Factsheets van nestbehandelingen

Bekijk de nestbehandelingen ook in de factsheets van de overzomerende grauwe gans.